ZBT-ORR

ZBT-OAK

ZBT-OYT

ZBT-OGU

ZBT-OBK

ZBT-OBL

ZBT-OVH

ZBT-OJT

ZBT-OTU

ZBT-OKN

ZBT-IWW

ZBT-KSM

ZBT-HTU

ZBT-HKN

ZABUTON

ザブトン

size:W510 D550 T100

material:綿100%

price:ZBT-O〜 ¥11,100
ZBT-IWW ¥11,400
ZBT-KSM ¥13,600
ZBT-HTU / HKN ¥12,400